SOININ SISU ry. 

TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Soinin Sisu ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Soinin kunta Länsi-Suomen läänissä.

Yhdistyksen toiminta-alue on Soinin kunta ja lähialueet.

Yhdistys  on perustettu 16.4.1927 ja siitä käytetään näissä olosuhteissa nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

2. Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 

1. Tarjoamalla jäsenilleen

-kilpailutoimintaa

-koulutustoimintaa

-valmennus- ja harrastustoimintaa

-nuorisotoimintaa

-kuntoliikuntaa sekä

-muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta buy levitra toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, tekemällä mm kökkätyötä. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4. Olemalla Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry:n jäsen (PLU ry.). Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavana jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

 

3. Seuran jäsenet

 

Seuran jäseneksi voi johtokunta/hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, PLU ry:n, sääntöjä ja päätöksiä. Jäseneksi pääsee maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta/hallitus. Seuran jäsen katsotaan eronneeksi kun ei ole maksanut toimintakauden kannatus/jäsenmaksua seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Johtokunta/hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

-       laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen eräpäivään mennessä

-       toimii seuran sääntöjen vastaisesti

-       rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

-       toimii seuran ja ja sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti.

-       toimii urheilun eettisten periaatteiden vastaisesti

o   dogingrikkomukset

o   vedonlyönti

o   sukupolinen häirintä seurassa

o   urheiluhuijaus

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle/hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan/hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle/hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

4. Liittymis- ja jäsenmaksut            buy clomid                                                

Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Seuran jäsen katsotaan eronneeksi kun ei ole maksanut toimintakauden jäsenmaksua kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

                                                                                                                                                        

5. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta/hallitus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

-       Sanomalehti-ilmoituksella jossakin paikallislehdessä (Järviseutu) tai

-       Kirjallisena tai sähköisenä ilmoituksena Sisun sähköisillä sivuillla.

 

Kevätkokouksessa käsitellään

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäoli milf porn jat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7. Käsitellään johtokunnan esittämät muut asiat

8. buy generic propecia online Kokouksen päättäminen                                                                                                                     

 

Syyskokouksessa käsitellään

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan propecia online läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan

puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jaostojen buy clomid online edustajat.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Valitaan puheenjohta priligy online ja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat PLU ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä      mainittuihin kokouksiin

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Kokouksen päättäminen

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta/hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle/hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Seuran, sen johtokunnan/hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Pöytäkirjantarkistajat tarkistavat johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat heti tai seuraavassa kokouksessa. Seuran johtokunnan/hallituksen kokoukseen myös etäosallistuminen on mahdollista.

                                                                                                     

6. Seuran hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta/hallitus johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

7. Tilikausi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

9.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.